ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ «INOXMAR»

Η Τεχνική Εταιρεία «INOXMAR» έχοντας την γνώση και την εμπειρία στην κατασκευή μηχανημάτων ζαχαροπλαστικής και ανοξείδωτων κατασκευών, μπορεί και πρωτοστατεί στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (Διεύθυνση, Προσωπικό, Συνεργάτες, Προμηθευτές αλλά κυρίως των Πελατών της) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της «INOXMAR»:

  •  Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.
  •  Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  •  Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα και τα προϊόντα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή και /Διεργασιών καθώς και όσον αφορά υπηρεσίες. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται μέσω της Ανάλυσης Κινδύνων και Ευκαιριών για Βελτίωση, καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση της εταιρείας.
  •   Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα τους.
  •   Παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.
  •  Η επιχείρηση δεσμεύεται να τηρεί και να εφαρμόζει τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις.
  •  Η Τεχνική Εταιρεία «INOXMAR» ευελπιστεί σε μια ευρύτερη συνεργασία καθώς αυτό που μπορεί να εγγυηθεί είναι ΠΟΙΟΤΗΤΑ σε κάθε συναλλαγή της.

Cert_iso9001_GR_IAS

Cert_iso9001_ENG_IAS

Το περιεχόμενο προστατεύεται. Η λειτουργία δεξιού κλικ είναι απενεργοποιημένη